Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Deklaracja dostępności www.spwinsko.pl


Szkoła Podstawowa w Wińsku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwinsko.pl.
    
 • Data publikacji strony internetowej:   
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą
   
Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne  obciążenia dla podmiotu publicznego.
   
Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne
-9hjdf9h23-Pliki PDF, DOC itp. (powód: Pliki, które powstały na  podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich  dokładnie zaznaczonej logicznej struktury))                         
 • Multimedia wyłącznie w formie nagrania dźwiękowego lub filmu, bez audiodeskrypcji i tekstu   
Wyłączenia
Strona zawiera dokumenty i multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.                  
                   
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  
  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
   
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Joanna Domaszewicz
Telefon: 71 380 90 54

Każdy ma prawo:   
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli  żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji  niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie,  najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności  albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,  powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji  żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą  elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wińsku

Adres: Wińsko 56-160, ul. Na Piaski 12

E-mail: szkola@spwinsko.pl
Telefon: 71 389 80 29

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od ulicy, wejście  jest na poziomie 0, z pozostałych trzech wejść bocznych jedno posiada  podjazd  dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu  naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Obok  szkoły znajduje się parking
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro 2 piętro 3 piętro ) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku A znajduje sie jedna toaleta dla niepełnosprawnych w budynku B brak takich toalet.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego


Do wglądu:Wróć do spisu treści