Informacje dla ósmoklasistów - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści

Informacje dla ósmoklasistów

Rekrutacja
28.01.2021r.


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do  klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół  ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram  postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do  zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym  terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe  Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych,  branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny  2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego  kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,  z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału  dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania  wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od  kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i  oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych,  do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.,  w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli  przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie  zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku  przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz  odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości  przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub  kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.  Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu.  Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do  której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r.  zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z  kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale  realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie  uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych,  którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022,  będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole  ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i  młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu  (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).


 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
Wróć do spisu treści