Karta rowerowa - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Procedura ubiegania się o kartę rowerową
w Szkole Podstawowej w WińskuPodstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)
I. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.
II. Treści edukacyjne:
1. Rowerem w świat.
2. Rowerowy elementarz.
3. Aby rower służył dłużej.
4. Bezpieczna droga ze znakami.
5. Którędy bezpieczniej.
6. Manewry na drodze.
7. Rowerem przez skrzyżowanie.
8. Bezpieczeństwo rowerzysty.

Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu Technika  w postaci zajęć teoretycznych  oraz podczas zajęć wychowania fizycznego
  • Ćwiczenia praktyczne i sprawnościowe.
  • Klasy IV: uczniowie  poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej, i realizują program ścieżki wychowanie komunikacyjne.

III. Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
3.  W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
4.  Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji technika z wychowania komunikacyjnego.
5.  Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.
6.  W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
7.  Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
8.  Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
9.  Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
10. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
11. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie 7 dni od czasu egzaminu.
12. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w  sekretariacie szkoły.
13. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę.
14. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu  technika, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego.
15. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.

IV . Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:   
  • przygotowanie roweru do jazdy
  • ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę
  • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)
  • jazda po wyznaczonym torze
  • prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki:A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6  T-6a, T-6b, T-6c)

Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu
i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się
o kartę rowerową.

Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej:
  • Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową
  • Zdjęcie legitymacyjne

Karty rowerowe wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie i potwierdzenie znajomości obowiązującej wiedzy i umiejętności.
Fakt wydania karty odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Przystąpienie do egzaminu na Kartę Rowerową nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu zajęcia techniczne, jednak treści przekazywane na lekcjach są dla wszystkich uczniów obowiązujące.


Wróć do spisu treści