Program wychowawczo- profilaktyczny - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
I. Wstęp

  Pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice. Szkoła wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych, a uczniowie akceptują siebie i są otwarci na potrzeby drugiego człowieka, żyją nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

 Nowy rok szkolny to szczególny czas dbania o akceptację i bezpieczeństwo własne i innych. Pandemia Covid-19 wymaga od uczniów, rodziców i pracowników szkoły zadbania o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. To również dobry czas na naukę, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie zachowania społeczne w szkole i poza nią. Zadaniem dla wszystkich realizujących program profilaktyczno-wychowawczy, będzie więc umiejętne motywowanie się do systematycznej pracy, niezależnie od jej formy.

 Program wychowawczo- profilaktyczny jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego   środowiska lokalnego   i   obejmuje    wszystkie  treści i  działania o charakterze  wychowawczym i profilaktycznym.

 Profilaktyka,   jako   proces   wspomagania   człowieka   w   radzeniu   sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie, powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzyć integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy, którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

 Program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli podczas godzin wychowawczych, przedmiotowych i wszelkich innych formach edukacji szkolnej (projekty, wycieczki, itp.) We współpracy z uczniami wezmą też udział pozostali pracownicy szkoły, zaproszeni specjaliści, rodzice i osoby ze środowiska lokalnego, a wszystko to, aby wzbogacić wychowanie dzieci i młodzieży.
II. Wartości wybrane przez społeczność szkolną

Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Wińsku:
 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
 • Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • Okazywanie szacunku innym osobom
 • Poszanowanie wartości i godności ludzkiej
 • Uczciwość, szczerość, wiarygodność
 • Rzetelność i odpowiedzialność, sumienność
 • Prawdomówność
 • Sprawiedliwość
 • Ogólnoludzkie normy i wartości religijne
 • Kierowanie się własnym sumieniem
 • Pomoc potrzebującym
 • Zapobieganie dyskryminacji
 • Kreatywność
 • Przyjaźń
 • Tolerancja
III. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

  Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy aktualnej sytuacji na świecie (pandemia, wojna na Ukrainie), sytuacji wychowawczej szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących uczniów, rodziców,     nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.
W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione:
 • sukcesy wychowawcze szkoły (statystyk szkolne, analiza przypadków indywidualnych)
 • potrzeby uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po wielomiesięcznej izolacji;
 • potrzeby rodziców;
 • potrzeby rozwojowe nauczycieli;
 • źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego.

Diagnozę  potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie:
 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • analizy ankiety dotyczącej zdrowia psychicznego uczniów także uczniów przybyłych z zagranicy,  wsparcia nauczycieli oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • analizy dokumentacji  (dziennik pedagoga,  psychologa, sprawozdania zespołów wychowawczych oraz zadaniowych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów),
 • obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych także podczas nauki zdalnej,
 • rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach realizowanych w warunkach pracy zdalnej,

  Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

Czynniki ryzyka:
 • Skutki psychospołeczne pandemii koronawirusa Covid-19 (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe)
 • nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad w czasie nauki zdalnej,
 • trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób społecznie akceptowany,
 • trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • niska samoocena, wyuczona bezradność,
 • niskie aspiracje edukacyjne, niskie oczekiwania sukcesu,
 • niska motywacja osiągnięć rówieśników (niskie oceny szkolne),
 • brak zaangażowania w rozwijanie swoich zdolności i talentów,
 • nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji,
 • trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe,
 • trudne sytuacje rodzinne będące skutkiem przymusowej izolacji społecznej,
 • samotne rodzicielstwo,
 • trudności edukacyjne uczniów przybyłych z zagranicy ( w szczególności z Ukrainy)

Czynniki chroniące:
 • przyjazna atmosfera w szkole,
 • uczniowie w znacznej części czują się w szkole bezpiecznie,
 • dobre relacje z wychowawcami, zaufanie do nauczycieli,
 • „mała szkoła” – brak anonimowości w szkole,
 • aktywność uczniów w rozwiązywaniu swoich problemów,
 • działania integrujące w szkole – dodatkowe zajęcia integracyjne po powrocie do szkół,
 • działania prospołeczne,
 • określone zasady życia szkolnego i ustalone granice,
 • dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
 • silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,
 • zdecydowany brak akceptacji dla przemocy,
 • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 • obecność w szkole specjalistów (terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda, psycholog, pedagog specjalny),
 • wypracowane procedury bezpieczeństwa,
 • wiedza uczniów o skutkach działania środków psychoaktywnych
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • dostęp do technologii komunikacyjno-informacyjnej (Kindoleka, tablice multimedialne, platformy edukacyjne, Kahoot oraz inne)
 • wsparcie dla uczniów z zagranicy
 • dostęp do sprzętu z programu „Laboratoria przyszłości”

Jednocześnie określono problemy występujące w szkole, stanowiące podstawę działalności profilaktycznej w szkole:
 • niskie aspiracje edukacyjne uczniów (niskie oceny szkolne, niskie oczekiwanie sukcesu, niska aktywność uczniów w zajęciach rozwijających ich zdolności, talenty, umiejętności);
 • konflikty między rówieśnikami, doświadczanie izolacji;
 • szkodliwe dla uczniów i klimatu społecznego szkoły korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (niepożądane wzorce zachowania na portalach społecznościowych);
 • nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych,
 • naruszanie dyscypliny szkolnej na lekcjach,
 • przypadki zachowań agresywnych   (w   tym   agresji   słownej   oraz   fizycznej), przy jednocześnie niskim poziomie zachowań empatycznych,
 • przypadki eksperymentowania z używkami  e-papierosy.
IV. Akty prawne

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483 ze zm.)
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r.     (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy     psychologiczno-pedagogicznej     w     publicznych    przedszkolach, szkołach i placówkach (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach)
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela  (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
 8. Kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356)
 9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449)
 11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
 12. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108)
 13. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.)
 14. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).
 15. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,poz. 1493)
 16. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
 17. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020 roku  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
 18. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
 19. Rozporządzenie MEiN z 17 sierpnia 2021 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 20. Statut szkoły.
V. Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
VI. Wizja szkoły

  Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując iwspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.
Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska.
Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.
VII. Misja szkoły

  Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji oraz zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
VIII. Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej w Wińsku jest uczniem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:
− jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji,
− czerpie radość z nauki,
− przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych,
− potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
− potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie,
− zgodnie współpracuje z innymi,
− jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
− jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
− rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
− dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
− potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.
IX. Cel ogólny i cele szczegółowe programu

Cel ogólny:
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz chorób cywilizacyjnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19, sytuacja kryzysowa uczniów z Ukrainy),
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

Cele szczegółowe programu:
 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i ciekawości poznawczej wobec różnic kulturowych prezentowanych przez uczniów – cudzoziemców,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
 • wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków
X. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych
Zadania
Sposób realizacji
Formy działań profilaktycznych
Termin
Odpowiedzialni
STREFA FIZYCZNA
Diagnozowanie potrzeb i nawyków higienicznych uczniów, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, określanie ich wpływu na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.
Zdiagnozowanie występowania czynników ryzyka i czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne przez uczniów.

Ocena występowania zjawisk zachowań ryzykownych, takich jak agresja, zażywanie środków odurzających, samookaleczenia, oraz zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość) lub snu.

Udział w akcji „Profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem środków zastępczych, alkoholu i nikotyny”


Organizacja wsparcia dla ucznia – podejmowanie działań wzmacniania odporności psychicznej uczniów.


Udział w  programie „Trzymaj formę!”

Udział w „Trzeźwy umysł”

Udział w programie „Bieg po zdrowie”

Kształtowanie odporności psychicznej uczniów – umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, problemami i presją dzięki silnej konstrukcji psychicznej.


Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania konstruktywnych postaw w zakresie stawiania swoim dzieciom realistycznych wymagań i wspierania dzieci w ich rozwoju.


Kształtowanie odporności emocjonalnej (wyrabianie odporności na przykrości i inne emocje ujemne).

Podejmowanie tematyki ochrony zdrowia w związku z ewentualnym powrotem epidemii koronawirusa.
Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat ryzyka i czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne przez uczniów.

Długofalowa organizacja wspierania ucznia we wzmacnianiu odporności psychicznej poprzez:
- realizację zajęć z zakresu edukacji,
- nastawienie ucznia na własny rozwój (określenie swoich potrzeb – potencjał i deficyty – i sformułowanie celów na podstawie aspiracji, marzeń i pragnień przez ucznia),
- akceptację trudności (zrozumienie, że trudności i problemy to wyzwania, które są częścią życia i służą naszemu rozwojowi, gotowość do wyjścia poza strefę komfortu),
- wyrabianie optymizmu (wiara we własne siły, postrzeganie problemów jako wyzwań i możliwości gromadzenia nowych doświadczeń, poszukiwanie korzyści w każdej sytuacji),
- prowadzenie pogadanek na temat zdrowia psychicznego, odporności psychicznej na godzinach wychowawczych, zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej.

Prowadzenie zajęć wychowawczych nt. zdrowia psychicznego i jego ochrony jako jednej z najważniejszych wartości w życiu.


Cały rok
Wszyscy nauczyciele,
Specjaliści
Współpraca z PPP
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania
Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych,         w szczególności radzenia sobie z wyzwaniami, problemami i presją, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów – kształtowanie wartości jaką jest odpowiedzialność. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.Wspieranie edukacji rówieśniczej mającej na celu kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania – zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie.

Spotkania ze specjalistami.

Gazetki ścienne i ulotki.

Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych.


Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli.


Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców- współpraca z PPP, SCWEW

Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presję grupy, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Cały rok
Wychowawcy,
nauczyciele
Specjaliści
Specjaliścili z zewnątrz

Przeprowadzenie tygodnia „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

12-16 września 2022
Wychowawcy
Psycholog szkolny
STREFA SPOŁECZNA
Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, do podejmowania odpowiedzialnych decyzji (1 kierunek polityki oświatowej państwa).
Zajęcia rozwijające postawy społeczne: szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, potrzeby pomocy słabszym i potrzebującym – na godzinach z psychologiem i pedagogiem.

Zwracanie uwagi na kulturę słowa, interweniowanie w sytuacji używania wulgaryzmów.


Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów
Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia przez wychowawców.

Szkolny wolontariat

Samorząd uczniowski

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Zwracanie uwagi na kulturę słowa, interweniowanie w sytuacji używania wulgaryzmów.

Realizacja zajęć dla dzieci dwujęzycznych (np. niebędących obywatelami polskimi), wzbogacających poprawne posługiwanie się językiem polskim- dodatkowe zajęcia z
j. polskiego dla osób przybywających z zagranicyKształtowanie u uczniów umiejętności przestrzegania podstawowych reguł i norm obowiązujących w szkole.


Systematyczna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia systemu oddziaływań wychowawczych i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

Podejmowanie przez pedagogów i wychowawców interwencji w sytuacjach łamania norm i reguł.

Podejmowanie działań:
- realizacja akcji : „Dobre słowo dla każdego”,
- poczta walentynkowa,
- szkolny Tydzień Życzliwości.

-pogadanki na godzinach wychowawczych oraz j. polskiego
Cały rok
Wychowawcy,
nauczyciele
Specjaliści
Specjaliści z zewnątrz
Rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Realizacja zajęć mających na celu modelowanie postaw empatii, asertywności (postawy związane z zasadami współżycia w grupie).

Organizowanie zajęć rozwijających myślenie, rozumowanie, argumentowanie, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie, testowanie hipotez, dochodzenie do konkluzji w ramach zespołów nauczycielskich.

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

Rozwijanie u uczniów umiejętności podstawowych i przekrojowych poprzez udział w projektach
Zajęcia warsztatowe z psychologiem – rozwijanie empatii.

Prowadzenie dziennika elektronicznego.

Prowadzenie zajęć w ramach projektu „Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu!”
Cały rok
Wg. Rozkładu
Specjaliści:
Psycholog,
Pedagog,
Pedagog specjalny
Wychowawcy,
Nauczyciele
STREFA PSYCHICZNA
Budowanie systemu wartości – prawda, dobro i piękno
Realizacja zajęć edukacyjnych – kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

Ocena stopnia wywiązywania się z obowiązków przez uczniów – analiza dokonywana przez wychowawców (oceny, frekwencja, punktualność, uwagi, osiągnięcia, zasługi, cząstkowa ocena z zachowania).

Uwrażliwienie uczniów na prawdę, dobro i piękno podczas realizacji wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
Zajęcia realizowane podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie, godziny wychowawcze


Organizowanie indywidualnych kontaktów z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz ze specjalistami.

Organizacja wycieczki pozwalającej poznać dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym Polski

Plakatowa akcja klasowa polegająca na wykonaniu z klasą wspólnie plakatu obrazującego wybraną łacińską sentencję
Cały rok
Wg. rozkładu
Nauczyciele
Specjaliści
Specjaliści z
Zewnątrz
Wychowawcy
Koordynatorzy
Wycieczek
Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.
Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych i kulturowych dla uczniów pochodzących z innych krajów.

Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli, np. na języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu do życia w rodzinie.
-umożliwienie uczniom przybyłym z zagranicy zaprezentowania swojego dobra narodowego (koncerty, wystawy prac)

-organizowanie apeli, uroczystości przez uczniów
Cały rok
Wychowawcy
Nauczyciel
Muzyki,
Plastyki
XI. Ewaluacja

  Program wychowawczo-profilaktyczny będzie podlegać ewaluacji, a sformułowane w niej wnioski posłużą do przeprowadzenia zmian w programie.
Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie
 1. Wyników ewaluacji wewnętrznej.
 2. Analizy dokumentacji szkolnej.
 3. Badań dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole.
 4. Wniosków z pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych.
 5. Rozmów z rodzicami i uczniami.
XII. Załączniki

Zał. 1 - Analiza ankiet uczniów
Zał. 2 - Analiza ankiet dla uczniów z zagranicy
Zał. 3 - Analiza ankiet nauczycieli

Wróć do spisu treści