Program wychowawczo- profilaktyczny - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści

Program wychowawczo- profilaktyczny

Dokumenty
I. Wstęp

Pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice. Szkoła wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych, a uczniowie akceptują siebie i są otwarci na potrzeby drugiego człowieka, żyją nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
Nowy rok szkolny to szczególny czas dbania o akceptację i bezpieczeństwo własne i innych. Pandemia Covid-19 wymaga od uczniów, rodziców i pracowników szkoły zadbania o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. To również dobry czas na naukę, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie zachowania społeczne w szkole i poza nią. Zadaniem dla wszystkich realizujących program profilaktyczno-wychowawczy, będzie więc umiejętne motywowanie się do systematycznej pracy, niezależnie od jej formy.
Program wychowawczo- profilaktyczny jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego   środowiska lokalnego   i   obejmuje    wszystkie    treści    i    działania o charakterze  wychowawczym i profilaktycznym.
Profilaktyka,   jako   proces   wspomagania   człowieka   w   radzeniu   sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie ilikwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie, powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzyć integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy, którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.
Program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli podczas godzin wychowawczych, przedmiotowych i wszelkich innych formach edukacji szkolnej (projekty, wycieczki, itp.) We współpracy z uczniami wezmą też udział pozostali pracownicy szkoły, zaproszeni specjaliści, rodzice i osoby ze środowiska lokalnego, a wszystko to, aby wzbogacić wychowanie dzieci i młodzieży.

II. Wartości wybrane przez społeczność szkolną

Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Wińsku :
• Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
• Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
• Dbałość o honor i tradycje szkoły
• Dbałość o piękno mowy ojczystej
• Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
• Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
• Okazywanie szacunku innym osobom
• Poszanowanie wartości i godności ludzkiej
• Uczciwość, szczerość, wiarygodność
• Rzetelność i odpowiedzialność, sumienność
• Prawdomówność
• Sprawiedliwość
• Ogólnoludzkie normy i wartości religijne
• Kierowanie się własnym sumieniem
• Pomoc potrzebującym
• Zapobieganie dyskryminacji
• Kreatywność
• Przyjaźń
• Tolerancja

III. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy aktualnej sytuacji epidemicznej, sytuacji wychowawczej szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących uczniów, rodziców,     nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.
W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione:
• sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych)
• potrzeby uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po wielomiesięcznej izolacji;
• potrzeby rodziców;
• potrzeby rozwojowe nauczycieli;
• źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego.

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie :
• wyników ewaluacji wewnętrznej,
• analizy ankiety dotyczącej dobrostanu psychicznego uczniów po zdalnym nauczaniu,
• analizy dokumentacji (dziennik pedagoga, psychologa, protokoły zespołów wychowawczych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów),
• obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych w czasie nauki zdalnej,
• rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami w czasie pandemii
• zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach realizowanych w warunkach pracy zdalnej,
• ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności obejmujące zakres systemu wartości uczniów oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących.

Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

Czynniki ryzyka:
• Skutki psychospołeczne pandemii koronawirusa Covid-19 (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe)
• nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad w czasie nauki zdalnej,
• wysokie nasilenie stresu z powodu braków edukacyjnych z okresu nauki zdalnej,
• niska frekwencja nauki podczas nauki zdalnej,
• trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób społecznie akceptowany,
• wulgaryzmy, przezywanie, wyśmiewanie w czasie nauki zdalnej,
• trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,
• niska samoocena, wyuczona bezradność,
• niskie aspiracje edukacyjne, niskie oczekiwania sukcesu,
• niska motywacja osiągnięć rówieśników (niskie oceny szkolne),
• brak zaangażowania w rozwijanie swoich zdolności i talentów,
• nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji,
• trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe,
• trudne sytuacje rodzinne będące skutkiem przymusowej izolacji społecznej,
• samotne rodzicielstwo.

Czynniki chroniące:

• przyjazna atmosfera w szkole,
• uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,
• dobre relacje z wychowawcami, zaufanie do nauczycieli,
• „mała szkoła” – brak anonimowości w szkole,
• aktywność uczniów w rozwiązywaniu swoich problemów,
• działania integrujące w szkole – dodatkowe zajęcia integracyjne po powrocie do szkół,
• działania prospołeczne,
• określone zasady życia szkolnego i ustalone granice,
• dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
• silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,
• zdecydowany brak akceptacji dla przemocy,
• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
• obecność w szkole specjalistów (terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda, psycholog),
• wypracowane procedury bezpieczeństwa,
• wiedza uczniów o skutkach działania środków psychoaktywnych.

Jednocześnie określono problemy występujące w szkole, stanowiące podstawę działalności profilaktycznej w szkole:
• niskie aspiracje edukacyjne uczniów (niskie oceny szkolne, niskie oczekiwanie sukcesu, niska aktywność uczniów w zajęciach rozwijających ich zdolności, talenty, umiejętności);
• konflikty między rówieśnikami, doświadczanie izolacji, braku tolerancji dla inności;
• szkodliwe dla uczniów i klimatu społecznego szkoły korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (niepożądane wzorce zachowania na portalach społecznościowych);
• nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych,
• naruszanie dyscypliny szkolnej na lekcjach,
• przypadki zachowań agresywnych   (w   tym   agresji   słownej   oraz   fizycznej), przy jednocześnie niskim poziomie zachowań empatycznych,
• przypadki eksperymentowania z używkami – papierosy, e-papierosy.

IV. Akty prawne

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483)
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)
4. Rozporzadzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy     psychologiczno-pedagogicznej     w     publicznych     przedszkolach,szkołach i placówkach.
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1189)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356)
8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z pózniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r., poz. 1249)
10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473)
11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz.
U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.)
12. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957)
13. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,oz. 1493)
14. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)
15. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 – 2020 w zakresie celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, w którym się mieszczą: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,
17. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku
18. Statut szkoły
19. Rozporządzenie MEiN z 17 sierpnia 2021 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

V. Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania   polskiej   kultury,   w   tym   osiągnięć   duchowych   i   materialnych.   Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne.
5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

VI. Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem
|na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.
Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska.
Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

VII. Misja szkoły

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji oraz zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

VIII. Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej w Wińsku jest uczniem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:
− jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji,
− czerpie radość z nauki,
− przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych,
− potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
− potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie,
− zgodnie współpracuje z innymi,
− jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
− jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
− rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
− dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
− potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

IX. Cel ogólny i cele szczegółowe programu

Cel ogólny:
Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, tak by w przyszłości mógł wypełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Cele szczegółowe programu:
• Promowanie zdrowego  stylu życia (sfera fizyczna)
• Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości (sfera emocjonalna i  psychiczna)
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań (sfera społeczna)
• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych  kultur i  tradycji (sfera aksjologiczna)

X. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Odpowiedzialni
Sfera fizyczna
PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Zapoznanie z
podstawowymi
zasadami dbałości o
zdrowie własne i
innych oraz higienę
ciała i umysłu.
Szczególne zwrócenie
uwagi na zalecenia i
wytyczne w związku z
Prowadzenie zajęć z
wychowawcą, lekcje
wychowania do życia w rodzinie
cały rok
wychowawcy,
Nauczyciele
przedmiotowi,
psycholog szkolny
Przeprowadzenie deklaracji
wśród rodziców uczniów
powyżej 12 roku życia nt.
szczepienia przeciw Covid -19
Wrzesień 2021
Dyrektor, wychowawcy
epidemią COVID-19
Stałe monitorowanie sytuacji zdrowotnej uczniów w związku z epidemią COVID-19.
Stosowanie zaleceń epidemicznych GIS, MEN, MZ. Pomiary temperatury ciała u uczniów, systematyczna dezynfekcja sal i pomieszczeń, przestrzeganie przepisów (noszenie maseczek, dystans społeczny).
W razie potrzeby, przejście w tryb edukacji zdalnej i/lub hybrydowej.
według aktualnych wytycznych rządowych
Wszyscy pracownicy szkoły.
Dostosowanie szkolnych regulaminów do aktualnych wymogów MEN i sanepidu
sierpień- wrzesień 2021
Komisja Regulaminów i Statutu
Kontrola właściwego oklejenia szkoły w informacje związane z higieną i bezpieczeństwem w związku z pandemią Covid 19
Sierpień- wrzesień 2021
Komisja do spraw estetyki
Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się.
Zajęcia o tematyce niebezpieczeństw związanych z używaniem środków psychoaktywnych i stymulujących (lekcja dotycząca szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych i stymulujących na organizm).
według rozkładów zajęć z wychowawcą
Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog i psycholog, zaproszeni edukatorzy z zewnątrz
Pogadanka dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych zapobiegających nadwadze oraz chorobom cywilizacyjnym
według rozkładów zajęć
Wychowawcy , pedagog, psycholog pielęgniarka szkolna, nauczyciele przyrody,biologii,wf
Uczenie odpowiedzialnego korzystania z mediów w szczególności z telefonów
komórkowych; wdrażanie
Wdrożenie i przestrzeganie szkolnego regulaminu korzystania z telefonów
komórkowych; zajęcia n/t
Na bieżąco
Wychowawcy, pedagog i psycholog, nauczyciele informatyki
uczniów do bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni
bezpiecznego korzystania z Internetu.


Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, planowanie racjonalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
    
Zajęcia nt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” poruszające
tematykę aktywności psychoruchowej i jej wpływu na rozwój i zdrowie człowieka.
Udział szkoły w kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Udział w konkursie „Trzymaj formę”.
Udział w szkolnych projektach i akcjach o tematyce prozdrowotnej
według rozkładów zajęć
Wychowawcy Nauczyciele
Organizacja Dnia Wiosny
marzec 2022
Samorząd uczniowski
Wychowawcy
Święto szkoły – obchody
marzec 2022
Samorząd uczniowski Rada Pedagogiczna Wychowawcy
Udział szkoły w imprezach sportowych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim organizowanym
przez SZS
Według oferty SZS
, kalendarza imprez gminy
Nauczyciele WF
Akcja profilaktyki uzależnień w formie przygotowania gabloty z plakatami i materiałami profilaktycznymi
cały rok
Pielęgniarka szkolna, psycholog, wychowawcy,
samorządy klasowe
Uczestnictwo w wycieczkach
według kart i
Wychowawcy klas
turystyczno-krajoznawczych i tematycznych
harmonogramów wycieczek (terminy dopasowane do rozwoju sytuacji
epidemicznej)
Nauczyciele WF
Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania
zainteresowań i uzdolnień jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie fizyczne
i psychiczne.
Udział uczniów w zajęciach
wychowania fizycznego
cały rok
Nauczyciele WF
Udział w zawodach i turniejach sportowych
według harmonogramu poszczególnych imprez
Nauczyciele WF Wychowawcy klas Uczniowie
Upowszechnianie wiedzy proekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń środowiska.
Prowadzenie zajęć z
wychowawcą, lekcji biologii z elementami ochrony środowiska
według rozkładów
zajęć z wychowawcą
Wychowawcy,
nauczyciele przyrody i biologii
Przeprowadzenie lekcji dotyczących przyczyn i skutków degradacji środowiska oraz sposobów jego ochrony (smog, zanieczyszczenia wód, odpady i ich segregacja, susza, klęski żywiołowe, efekt cieplarniany
etc.)
według rozkładów zajęć
Wychowawcy, nauczyciele biologii i przyrody
Udział w światowych akcjach ekologicznych – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień Bociana.
wrzesień 2021
kwiecień 2022
maj 2022
Wychowawcy, nauczyciele
Sfera emocjonalna
Kształtowanie
wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,
Udział w konkursach
profilaktycznych Propagowanie zasad fair play
wg harmonogramu
wszyscy nauczyciele, podmioty zewnętrzne
umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach sukcesu i porażki.
podczas rozgrywek i zawodów sportowych.
Organizowanie zajęć integracyjnych klas z grami planszowymi i ruchowymi


Zajęcia z psychologiem lub wychowawcą o tematyce efektywnego uczenia się i dostosowania do różnych
sytuacji życiowych (np. egzamin, zawody sportowe etc.)

według rozkładów zajęć z wychowawcą
Psycholog, pedagog, wychowawcy
Udział uczniów w zajęciach dodatkowych „Umiejętności Uczenia się”
Cały rok
Nauczyciel prowadzący zajęcia UU
Wychowawcza rola rodziny
Omówienie podczas zajęć lekcyjnych znaczącej roli rodziny, tradycji, pomysłów na wspólne spędzanie czasu.
Cały rok
Wychowawcy, nauczyciele
Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Przeciwdziałanie
depresji, PTSD
Zajęcia z psychologiem nt. stresu
według rozkładów zajęć z wychowawcą
Psycholog
Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, świadomości mocnych stron, akceptacji ograniczeń i
niedoskonałości.
Zajęcia z wychowawcą i psychologiem nt. samoakceptacji, poczucia własnej wartości
według rozkładów zajęć z wychowawcą
Wychowawcy, psycholog
Doradztwo zawodowe – kształtowanie postawy
świadomego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej i
planowanie kariery.
Zajęcia o tematyce związanej z wyborem ścieżki edukacyjno- zawodowej w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczniów.
październik 2021
listopad 2021
maj 2022
doradca zawodowy szkolny doradca zawodowy
Wspomaganie rodziców we
prawidłowych metod wychowawczych
wdrażaniu
Udział rodziców w zebraniach organizowanych w szkole;
dziecka w szkole we współpracy z wychowawcą; indywidualne rozmowy i konsultacje oraz profilaktyka dla rodziców u psychologa i pedagoga
analizowanie funkcjonowania
szkolnego.
Regularnie
Wychowawcy, psycholog,
pedagog
Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i
wychowawców
Szkolenie rady pedagogicznej n/t rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
Wg planu WDN
Lider WDN, dyrektor
Sfera psychiczna
WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE DO JEGO POTRZEB  I MOŻLIWOŚCI
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy poszkodowanym
 
Zapoznanie uczniów i egzekwowanie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację epidemiologiczną i przestrzeganie zaleceń w tym
zakresie.
wrzesień 2021 cały rok
Wychowawcy Rada Pedagogiczna Pracownicy administracyjni i porządkowi.
Prowadzenie zajęć z wychowawcą oraz psychologiem nt. bezpieczeństwa
( w tym na feriach i na
wakacjach )
według rozkładów zajęć z wychowawcą
Wychowawcy, psycholog
Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami obowiązującymi
w szkole w sytuacjachzagrożenia i epidemii koronawirusa.
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji i alarmu
przeciwpożarowego.
wrzesień-
październik 2021
Wychowawcy Dyrekcja szkoły
Prowadzenie zajęć z pielęgniarką na temat zasad udzielania pierwszej                 pomocy.
cały rok
pielęgniarka szkolna
Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych z uwzględnieniem przygotowania do życia w rodzinie i problemów współczesnej młodzieży.
cały rok
Psycholog, nauczyciel WDŻ.
Kształtowanie świadomości uczniów na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych
Zajęcia związane z tematyką uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych
według rozkładów zajęć z wychowawcą i planu pracy psychologa szkolnego.
Psycholog, pielęgniarka, zaproszeni specjaliści
Zajęcia/rozmowy podnoszące świadomość uczniów nt. szkodliwości e-papierosów i innych nowych środków
mogących zawierać substancje
niebezpieczne (np. nieodurzająca marihuana itp.)
według rozkładów zajęć z wychowawcą i planu pracy psychologa
szkolnego i pedagoga.
Psycholog, pedagog
Zajęcia informacyjno- edukacyjne związane z
problemem picia i nadużywania alkoholu.
według rozkładów zajęć z wychowawcą i planu pracy psychologa,
pedagoga
Psycholog, pedagog, wychowawcy
Zajęcia dla rodziców związane z tematyką uzależnień wśród młodzieży szkolnej.
według harmonogramów spotkań i zebrań z
rodzicami.
Psycholog, pedagog, edukator zewnętrzny
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Prowadzenie zajęć nt. sposobów skutecznego rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie.
według rozkładów zajęć z wychowawcą i planu pracy psychologa i pedagoga
szkolnego.
wychowawcy psycholog, pedagog
Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. Zapobieganie wzajemnej agresji i mowie nienawiści.
Tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej otwartości i przyzwolenia na dyskusję w relacjach z uczniami, rodzicami, nauczycielami i całą
społecznością szkolną.
cały rok
Wszyscy pracownicy szkoły
Organizacja Szkolnych
Walentynek- poczta walentynkowa
luty 2022
Klasa VIA
Sfera społeczna
KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ
Uwrażliwianie na różne
 
obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy
Prowadzenie zajęć z
wychowawcą i pedagogiem propagujących idee
wolontariatu
według rozkładów zajęć z wychowawcą
Wychowawcy, pedagog
Akcje charytatywne i wsparcie imprez i inicjatyw fundacji, stowarzyszeń itp. przy udziale Samorządu Uczniowskiego, wychowawców oraz innych
nauczycieli
cały rok
Samorząd uczniowski, nauczyciele, wychowawcy Danuta Dębska -
koordynator
Wsparcie Schroniska dla koni
„Tara” w Piskorzynie: zbiórka
karmy i innych artykułów dla zwierząt
cały rok
Anna Gierko, wychowawcy
Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka
Tydzień Świadomości Autyzmu, zajęcia psychoedukacyjne n/t empatii, tolerancji dla odmiennych
poglądów, stylu bycia, wyglądu
Regularnie,
Kwiecień 2021 r.
Nauczyciele wspomagający
Rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych, autoprezentacji, kompetencji społecznych.
Wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów w sposób szanujący innych.
Prowadzenie zajęć z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem nt. komunikacji międzyludzkiej.
Udział uczniów w zajęciach języka polskiego.
według rozkładów zajęć z wychowawcą i planu pracy psychologa i pedagoga
szkolnego.
Wychowawcy psycholog, pedagog, nauczyciele poloniści
Wybory samorządów klasowych
wrzesień 2021
wychowawcy
Kampania wyborcza kandydatów na opiekuna i przewodniczącego SU,
demokratyczne wybory
maj 2022
Opiekun samorządu Samorząd uczniowski
Organizacja przez SU konkursów o różnorodnej tematyce, imprez i
Uroczystości
cały rok
Samorząd uczniowski opiekun SU
Spotkania Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły
wg potrzeb
Dyrekcja szkoły, Samorząd
uczniowski
Zajęcia nt. sztuki autoprezentacji i przygotowania
do rozmowy kwalifikacyjnej
cały rok
Doradca zawodowy, wychowawcy,
nauczyciele
Odpowiedzialne budowanie relacji koleżeńskich, stosowanie się do obowiązujących reguł
Zajęcia z wychowawcą, psychologiem i pedagogiem
wrzesień - październik 2021
Wychowawcy,
psycholog i pedagog
Zajęcia z wychowawcą i
rodzicami nt. aktów prawnych obowiązujących w szkole
wrzesień 2021
Wychowawcy
Inspirowanie do aktywności i twórczego myślenia oraz działania. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości.
Zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: kół
zainteresowań, warsztatów, wyjazdów do muzeum, teatru, na wystawy, do kina, udział w
życiu kulturalnym społeczności
lokalnej oraz  zajęcia w szkolnej Kindlotece.
cały rok według potrzeb
Opiekunowie kół zainteresowań, GOK, GOSTiR, nauczyciele
Aktywny udział w
uroczystościach szkolnych i konkursach.
cały rok
Nauczyciele wg harmonogramu
Systematyczne monitorowanie zachowania i frekwencji uczniów w szkole; współpraca w tym zakresie z rodzicami
Analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole podczas Zespołów Wychowawczych; stosowanie procedur dot. bezpieczeństwa, naruszania zasad i regulaminów oraz udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.
regularnie
Wychowawcy, specjaliści, dyrektor
Strefa aksjologiczna
Kultura, przekaz norm i wzorów zachowań, kształtowanie osobowości i tożsamości narodowej
Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
Pogadanki z wychowawcą, nauczycielami na temat sfery motywacyjnej, inspirowanie do osiągania sukcesów i przygotowanie do radzenia
sobie z niepowodzeniami
cały rok
Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog
Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce w
oparciu o diagnozę oraz analizę orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych.
cały rok według potrzeb
Dyrekcja, psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele.
Organizacja wyjazdów uczniów na zajęcia/wykłady/warsztaty organizowane przez ośrodki
naukowe/uczelnie wyższe
cały rok według potrzeb
Wychowawcy i inni nauczyciele
Podnoszenie efektów kształcenia.
Organizowanie konkursów wiedzy; prowadzenie zajęć wyrównawczych, rozwijających w tym rozwijających
umiejętności uczenia się. Propagowanie czytelnictwa poprzez lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze.
Przeprowadzanie próbnych egzaminów ósmoklasisty.
Wykonywanie zadań
kształtujących umiejętność czytania ze zrozumieniem na wszystkich zajęciach.
Doskonalenie pracy uczniów na platformie Moodle i w aplikacji Zoom. Zwiększenie
częstotliwości korzystania na lekcjach z pracowni komputerowych (wykorzystywanie zasobów internetowych wydawnictw lub
platform edukacyjnych). Wdrażanie planu pracy Komisji Do Poprawy Jakości Kształcenia
Cały rok
Nauczyciele,
Dyrekcja
Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze
Organizowanie imprez o
tematyce ukulturalniającej, wyjazdów do kina, teatru, domów kultury. Wycieczki dostosowane do zapotrzebowania poszczególnych klas
cały rok, według potrzeb, według
harmonogramów i kart wycieczek
Wychowawcy, nauczyciele
Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością
lokalną.
Prowadzenie zajęć o tematyce patriotycznej na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii,
muzyce, zajęć z wychowawcą. Upamiętnienie ważnych rocznic
i świąt narodowych.
cały rok
według kalendarza według uchwał sejmowych RP.
Wychowawcy, nauczyciele wymienionych przedmiotów.
Organizacja mikołajek
Klasowych
grudzień 2021
wychowawcy
Organizacja Wigilii klasowych
grudzień 2021
wychowawcy
Uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
14 października
2021
Klasa VII A i VIIB
XI. Ewaluacja

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie podlegać ewaluacji, a sformułowane w niej wnioski posłużą do przeprowadzenia zmian w programie.
Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie
1. Wyników ewaluacji wewnętrznej.
2. Analizy dokumentacji szkolnej.
3. Badań dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole.
4. Wniosków z pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych.
5. Rozmów z rodzicami i uczniami.

XII. Załączniki

Zał.1- Roczne plany wychowawczo-profilaktyczne dotyczące poszczególnych oddziałów.
Zał.2- Analiza ankiet rodziców oraz nauczycieli dotyczących wartości.
Zał.3- Analiza ankiet dotyczących dobrostanu psychicznego uczniów.

Wróć do spisu treści