Regulamin świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Załącznik nr 1 do szkolnych procedur i regulaminów
p.n. : Bezpieczna Szkoła , Bezpieczny uczeń”
wprowadzonego ZARZĄDZENIEM NR 8/2019/SP
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  WIŃSKU
z dnia 12 września 2019 r.
oraz zmianami z dnia  06.09.2021r.
               

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŃSKU

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)


§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści  i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany –  po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§2.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie swoje i innych.
6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
8. Integracja dzieci w formie zabaw zorganizowanych lub spontanicznych, kształtująca umiejętności społeczne.

§3.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6.00 do 1600. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 1600. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
2. Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły.
3. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia (zał. numer 1 do regulaminu świetlicy) są do pobrania na stronie szkoły,  w świetlicy lub u wychowawcy klasy.
4. Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.
5. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. Odzież i obuwie dzieci przebywających w świetlicy przechowywane jest w szatni szkolnej.
6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
7. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
8. Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką  nauczyciela-wychowawcy świetlicy.
9. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. (zał. numer 2 do regulaminu świetlicy) W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie informacji doręczonej wychowawcy świetlicy.
10. Uczniowie niezapisani do świetlicy, a przyjeżdżający do szkoły przed godz. 7.45, są pod opieką nauczycieli dyżurujących przy szatni szkolnej i  przebywają na korytarzu przy szatniach do godz. 7.45.
11. W przypadku gdy rodzic nie wyraża zgody na zapisanie swojego dojeżdżającego dziecka do świetlicy (zwłaszcza po lekcjach), ma on obowiązek złożyć pisemne oświadczenie do wychowawcy, iż świadomie rezygnuje z opieki świetlicowej dla swojego dziecka, jest w stanie zapewnić mu opiekę i bezpieczeństwo w czasie oczekiwania na odjazd autobusu i ponosi wszelkie konsekwencje swojej decyzji, wiedząc, że jego dziecko nie może w tym czasie przebywać na terenie szkoły.
12. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna (zał. numer 3 do regulaminu świetlicy), zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy lub u wychowawcy klasy. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji  doręczonej wychowawcy świetlicy.
13. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica/ prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
14. Uczniowie klas IV-VIII dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym mogą być zwolnieni  z zajęć świetlicowych po dostarczeniu odpowiedniej deklaracji rodzica (zał. numer 4 do regulaminu świetlicy).
15. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
16. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem.
17. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i edukacyjne potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

§4.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
2. poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,
3. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
4. wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
5. doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,
6. wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
7. korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

Uczeń jest zobowiązany do:
1. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,
2. przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,
3. respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
4. zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
5. przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
6. dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,
7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§5.
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy.
3. Tygodniowy rozkład zajęć.
4. Ramowy rozkład dnia.
5. Dziennik zajęć.
6. Karty zgłoszeń.

§6.
ZADANIA NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

1. Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.
2. Prowadzenie dziennika zajęć.
3. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.
4. Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
6. Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.
7. Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.
8. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
9. Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.
10. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.
11. Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.
12. Sprawdzanie, czy wszyscy dojeżdżający uczniowie zostali przez rodziców zapisani do świetlicy. Jeżeli uczeń dojezdny nie został zapisany do 15.września, nauczyciel świetlicy informuje o tym fakcie wychowawcę tego ucznia, który zbiera pisemne oświadczenie od rodzica o rezygnacji ze  świetlicy szkolnej. Oświadczenie to pozostaje w teczce wychowawcy klasy danego dziecka.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku.


Do pobrania:

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:

Załącznik nr 3:

Załącznik nr 4:


Wróć do spisu treści