Regulamin wycieczek - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Załącznik nr 8 do szkolnych procedur i regulaminów
p.n.: „Bezpieczna Szkoła , Bezpieczny uczeń”
wprowadzonego
ZARZĄDZENIEM NR 8 /2019/SP
z dnia 12 września 2019 r.
                                                                                                                                 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  WIŃSKUREGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŃSKU

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.  2018r., poz. 1055).


§ 1

1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.  
2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw;
3) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących  z terenów zagrożonych ekologicznie;
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach praktyki uniwersalnej;
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

4. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są w formie:
1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
2) wycieczek turystyczno-krajoznawczych o charakterze interpersonalnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
3) specjalistycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym, a program wycieczki przewiduje intensywna aktywność turystyczna, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
5. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

§ 2

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
2. Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne na terenie najbliższej okolicy i najbliższego regionu geograficzno - turystycznego.
3. Dla uczniów klas IV - VIII powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno - turystycznego, kraju.
4. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie (zwolnienie rodzica na udział w wycieczce, załącznik nr 1)
5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności .
6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
7. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, wyjścia w okolice szkoły zapisujemy w zeszycie – ewidencja wyjść – załącznik nr 3.
8. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczniów biorących udział w wycieczce.
9. Lista uczniów zawiera:
a. imię i nazwisko ucznia,
b. telefon rodzica lub rodziców ucznia.
10. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
11. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie : celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
12. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, liczbę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów stanowią załączniki do karty wycieczki, którą zatwierdza dyrektor  po wstępnej akceptacji wicedyrektora szkoły.
13. W przypadku Zielonej Szkoły należy do karty wycieczki dołączyć szczegółowy program na poszczególne dni oraz plan lekcji.
14. Komplet dokumentów na wyjścia w obrębie miasta należy złożyć do wicedyrektora w nieprzekraczalnym terminie 3 dni przed datą wyjścia.
15. Komplet dokumentów na wyjazdy w obrębie województwa należy złożyć do wicedyrektora w nieprzekraczalnym terminie 3  dni przed datą wyjazdu.
16. Komplet dokumentów na wyjazdy poza obręb województwa lub na Zielone Szkoły należy złożyć do wicedyrektora w nieprzekraczalnym terminie  5 dni przed datą wyjazdu.                                         
17. Program „zielonej szkoły” należy opracować zgodnie z ramowym planem nauczania (przedmioty do realizacji)
18. Dokumentację sporządzamy w dwóch egzemplarzach.

§ 4

1. W przypadku organizowania wycieczki poza granice kraju należy:
1) poinformować organ prowadzący – Wydział Edukacji w Urzędzie Gminy Wińsko i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o organizowaniu takiej wycieczki,
2) do organów, o których mowa w pkt 1, należy złożyć tylko kartę wycieczki,
3) zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów,
2. W grupie opiekunów wycieczki zagranicznej kierownik lub co najmniej jeden opiekun musi znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

§ 5

1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły.
3. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
4. W zależności od celu i programu wycieczki funkcję opiekuna może także pełnić osoba niebędąca pracownikiem szkoły wyznaczona przez dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.
6. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa   w §1 ust. 4 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.  
7. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej wycieczkę jest hol lub dziedziniec  szkoły. Stąd pod opieką uczniowie udają się do środka komunikacji. Miejscem  kończącym wycieczkę jest najbliższe, bezpieczne otoczenie szkoły. Po wyjściu ze środka komunikacji, uczniowie pod opieką przechodzą na teren szkoły i skąd uczniowie udają się do domu. Uczniowie  klas 0 – III -  wyłącznie pod opieką rodziców lub samodzielnie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych. Uczniowie klas IV-VIII samodzielnie, ale po godzinie 19:00 wszyscy uczniowie wyłącznie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.
8. Jeżeli miejsce powrotu jest w bliskim otoczeniu szkoły i nie stanowi zagrożenia, rodzice mogą odebrać swoje dziecko również z tego miejsca.
9. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
10. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
11. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
12. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
13. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem na prośbę ucznia, który chce wysiąść i sam pójść do domu /po drodze/. Wyjątek stanowi pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który będzie czekał na dziecko w miejscu wcześniej ustalonym.
14. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora/wicedyrektora. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego. Na tej liście podpisuje się wychowawca danej klasy (przyjmuje uczniów pod opiekę na czas nieobecności wychowawcy będącego na wycieczce szkolnej).

§ 6

1. Zadania kierownika wycieczki:
1) poinformowanie policji o organizowanej wycieczce; załącznik nr 4
2) opracowanie programu i regulaminu wycieczki;
3) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki;
4) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
5) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;
6) określenie zadań opiekunom wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom;
7) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
8) organizowanie i nadzór nad transportem, wyżywieniem i noclegami dla uczniów i opiekunów;
9) dokonywanie podziału zadań wśród uczniów, w tym ustaleniu całodobowego dyżuru opiekuńczego;
10) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki;
11) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców. Rozliczenia należy dokonać w ciągu 7 dni po powrocie.  Rodziców należy poinformować w trybie i czasie indywidualnie ustalonym. Dyrektora - bezpośrednio po dokonaniu rozliczenia. Informacje odpowiednią należy zamieścić w sprawozdaniu z wycieczki.

§ 7

1. Zadania opiekuna wycieczki:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami;
2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa powierzonych opiece uczniów;
4) nadzorowanie wykonania przydzielonych uczniom zadań;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;
6) podporządkowanie się poleceniom kierownika, chyba, że są one niezgodne z prawem lub zagrażają bezpieczeństwu uczniów. W takiej sytuacji opiekun zobowiązany jest niezwłocznie o zdarzeniu poinformować dyrektora szkoły.

§ 8

1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
1) pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów wraz z regulaminem – załącznik nr 1
2) kartę wycieczki -załącznik nr 2
3) wyjścia w okolice szkoły załącznik nr 3.
4) poinformowanie policji o organizowanej wycieczce; załącznik nr 4
5) listę uczestników, której wzór stanowi załącznik nr 5
5) preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe po jej zakończeniu /kosztorys, rozliczenie wycieczki załącznik  nr 6
2. Planowany wyjazd uzgadnia się z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły przedstawiając termin, liczbę uczestników (wykazów uczniów z każdej z klas biorących udział w wycieczce) przed dokonaniem rezerwacji i wpłat zaliczki.

§ 9

1. Plan finansowy wycieczki zatwierdza rada klasowa rodziców.
2. Plan finansowy określa ogólny koszt wycieczki, wysokość i źródła dochodu, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe
3. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust.2
4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik wycieczki określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
5. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury, paragony i bilety wstępu- w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

§ 10

1. Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno-krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo - opiekuńczej.
2. Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza.
3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, co pociąga za sobą konieczność stałego monitorowania przez niego zachowania uczniów w celu uniknięcia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych uczestników, w tym np. takie usytuowanie kierownika wobec grupy, aby w zasięgu jego wzroku znajdowali się wszyscy uczniowie podczas trwania wycieczki, natychmiastowe i konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania itd.

§ 11

1. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 25 uczniów w klasach IV - i co najmniej 2 opiekunów dla klas 0 – III oraz grup przedszkolnych.
2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.
3. O zwiększeniu liczby opiekunów ponad przyjęte normy decyduje dyrektor/ wicedyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy, biorąc pod uwagę trudności wychowawcze w danej grupie oraz w porozumieniu z rodzicami uczniów z problemami w zachowaniu, oraz rodzicami klasy /Rada Rodziców/ zatwierdzając plan finansowy wycieczki.

§ 12

Dokumentacja wycieczki,  winna być sporządzona w dwóch egzemplarzach i złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 r.Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:

Załącznik nr 3:
Załącznik nr 3 stanowi zeszyt pn. „Ewidencja wyjść”, dostępny  w sekretariacie szkoły.

Załącznik nr 4:

Załącznik nr 5:

Załącznik nr 6:


Wróć do spisu treści