Regulamin wycieczek - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR XXXIV/2021/SP
  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  WIŃSKU
z dnia 11.10.2021r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej
w Wińsku
załącznik nr 8 do szkolnych procedur  i regulaminów
pn. „Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny uczeń”
wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2019/SP
z dnia 12 września 2019r. dyrektora SP w Wińsku

Regulamin wycieczek szkolnych
Szkoły Podstawowej
w WińskuSpis treści:
Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1055)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1327)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2021 r. , poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnia organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
 • (Dz.U. z 2015 r., poz. 109)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1166 ze zm.)
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wycieczki szkolne są integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
 2. Wycieczki szkolne służą wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku uczniów.
 3. Organizatorami wycieczek szkolnych mogą być pracownicy pedagogiczni szkoły.
 4. Organizacja i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 5. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczce, a organizator tej wycieczki ma obowiązek zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju stopnia ich niepełnosprawności.
 7. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów zatwierdza dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. Dyrektor szkoły ma prawo do wprowadzenia zmian.
§ 2
Cele wycieczki szkolnej

 1. Organizowanie przez szkołę wycieczek szkolnych ma na celu:
  • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  • poznawanie kultury i języka innych państw,
  • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • upowszechnianie  zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
  • poprawa stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
  • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
  • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
§ 3
Formy krajoznawstwa i turystyki

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 2. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
  • wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania, w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
  • wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
3. Specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
§ 4
Obowiązki i uprawnienia kierownika wycieczki

 1. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu.
 2. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
  • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • jest instruktorem harcerskim,
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
4. Do zadań kierownika wycieczki należy:
 • opracowanie programu i regulaminu wycieczki,
 • zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki,
 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 • zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa (poprzez zebranie podpisów  uczniów pod  Regulaminem uczestnika wycieczki / podpisów opiekunów pod zgodą    na wyjazd) oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
 • określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom,
 • nadzór zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 • organizacja i nadzór transportu, wyżywienia i noclegu dla uczniów i opiekunów wycieczki,
 • dokonanie podziału zadań wśród uczniów,
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
 • dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców w formie pisemnej.
5. Kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na Policję 2 dni przed  wyjazdem w celu kontroli technicznej pojazdu i dokumentacji kierowcy;
6. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, którego stan zdrowia lub zachowanie może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki.
7. Kierownik wycieczki ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany programu wycieczki.
8. W czasie trwania wycieczki kierownik jest zobowiązany do posiadania karty wycieczki i listy uczestników.
§ 5
Zadania opiekuna wycieczki

 1. Opiekunem wycieczki szkolnej powinien być pracownik pedagogiczny szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 2. Do obowiązków opiekuna należy:
  • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
  • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  • nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
  • podporządkowanie się poleceniom kierownika, chyba, że są one niezgodne z prawem lub zagrażają bezpieczeństwu uczniów. W takiej sytuacji opiekun zobowiązany jest niezwłocznie o zdarzeniu poinformować dyrektora szkoły.
3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

§ 6
Organizacja wycieczek szkolnych

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek szkolnych wyraża dyrektor szkoły poprzez zatwierdzenie realizacji w e- dzienniku.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki.
 1. Dokumentację wycieczki należy złożyć  w formie papierowej( w dwóch egzemplarzach ) u dyrektora szkoły co najmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem wycieczki jednodniowej lub na tydzień przed rozpoczęciem wycieczki wielodniowej.

Dokumentację wycieczki zagranicznej należy oddać na miesiąc przed wycieczką
 1. W dniu wyjazdu kierownik uzupełnia dokumentację wycieczki o załącznik nr 6 ( Lista uczniów z frekwencją w dniu wyjazdu)
 2. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:
  • kartę wycieczki,
  • listę uczestników z numerem telefonu komórkowego rodzica lub rodziców,
  • listę uczniów, którzy nie biorą udziału w wycieczce,
  • listę uczniów z ubezpieczeniem
  • listę uczniów z frekwencja w dniu wyjazdu
  • regulamin wycieczki dla uczestnika, zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,
  • pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w wycieczce,
  • rozliczenie finansowe wycieczki.
5. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań, możliwości, potrzeb, sprawności fizycznej i stanu zdrowia uczniów.
6. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz organizacyjnym.
7. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem.
8. Na udział niepełnoletnich uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych.
9. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, przyjmowanych lekach, alergiach bądź innych dolegliwościach.
10. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły. Dopuszcza się inne rozwiązania za pisemną zgodą rodziców.
11. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika.
12.Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczestników.
13. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową.
14 .Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele szkoły albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.
15. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (burza, śnieżyca, gołoledź), wycieczkę należy odwołać lub zmienić trasę.

§ 7
Wycieczki zagraniczne

 1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 3 p.2.
 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
  • nazwę kraju,
  • czas pobytu,
  • program pobytu,
  • imię i nazwisko kierownika i opiekunów,
  • listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
4. Kierownik lub jeden z opiekunów wycieczki zagranicznej musi znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się (w przypadku organizowania wycieczki przez biuro turystyczne wymagania te spełnia obsługa biura).
5. Uczestnicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Polisa ubezpieczeniowa winna znajdować się w dokumentacji wycieczki.
§ 8
Podstawowe zasady organizowania wycieczek

 1. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowią wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu i nie wymagają zgody rodziców.
  • Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi zgłosić je dyrektorowi lub osobie upoważnionej.  
  • Wyjście należy odnotować w e- dzienniku w „ Rejestr wyjść grupowych uczniów” i w rejestrze wyjść w sekretariacie szkoły.
2. Przy organizowaniu wycieczki jednodniowej należy:
  • poinformować uczniów o terminie wycieczki (na początku danego tygodnia),
  • określić miejsce i czas zbiórki,
  • podać trasę wycieczki i jej długość oraz orientacyjny czas powrotu,
  • określić koszty wycieczki (przejazdy i wstępy do płatnych miejsc zwiedzania np. muzeum, teatr),
  • przypomnieć o konieczności posiadania legitymacji szkolnej,
  • wypełnić kartę wycieczki, zatwierdzić ją u dyrektora szkoły,
  • 1 opiekun na 15 uczestników wycieczki,
  • zabrać apteczkę, zawartość apteczki uzgodnić z pielęgniarką szkolną.
3. Przy organizowaniu wycieczki wielodniowej poza miejscem zamieszkania konieczne jest sporządzenie planu wycieczki i uzyskanie zgody dyrektora szkoły na jej przygotowanie.
  • Plan powinien zawierać następujące informacje:
- miejsce, termin i czas trwania wycieczki,
- cele wycieczki, program
- liczbę uczestników wycieczki, opiekunów,
- miejsce zakwaterowania,
- dojazd do miejsc zakwaterowania i powrót
- szacunkowy kosztorys na jedną osobę,
- wykaz zwiedzanych miejscowości, obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.
  • Należy uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w wycieczce.
  • Na zorganizowanym zebraniu z rodzicami należy przedstawi szczegółowy harmonogram wycieczki oraz uzgodnić formę zbiórki pieniędzy na wycieczkę.
  • Sporządzić dokumentację wycieczki.
§ 9
Ubezpieczenie uczestników

 1. O możliwości zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju decydują rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Uczestnicy wycieczek i imprez zagranicznych obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
§ 10
Prawa i obowiązki uczestników wycieczki

 1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do:
  • przybycia na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
  • posiadania przy sobie legitymacji szkolnej,
  • realizowania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów wycieczki oraz pilota i przewodnika,
  • uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki,
  • poinformowania kierownika lub opiekunów wycieczki o złym samopoczuciu,
  • nie oddalania się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki w czasie postoju i zwiedzania,
  • nie oddalania się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna wycieczki,
  • przestrzegania postanowień i regulaminów w miejscach noclegowych,
  • ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez jezdnię i poruszania się pieszo po drodze publicznej) oraz innych przepisów obowiązujących w miejscach pobytu (m.in. zachowania na obszarach chronionych),
  • zachowywania się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.
2. Zasady zachowania się uczestników wycieczki w czasie korzystania ze środków komunikacji:
  • jazda autobusem:
- nie wolno na przystanku stać blisko krawężnika,
- nie wolno podbiegać do autobusu,
- po wejściu należy natychmiast skasować i schować bilet,
- w czasie jazdy zachowywać się cicho,
  • jazda pociągiem:
- nie wolno wychylać się przez okno,
- nie wolna stać koło drzwi,
- nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału,
- w przedziale należy zachowywać się kulturalnie, nie rozmawiać podniesionym głosem oraz nie śmiecić,
- udając się do ubikacji, należy powiadomić o tym kierownika lub opiekuna wycieczki.
3. Zasady zachowania się w miejscu zakwaterowania:
  • w pokojach należy utrzymywać porządek, za umyślne zniszczenie sprzętu
  • w pokojach noclegowych finansowo odpowiada uczestnik,
  • nie wolno wychylać się i wychodzić przez okno, balkon, taras,
  • należy przestrzegać ciszy nocnej,
  • w czasie posiłków obowiązuje kulturalne zachowanie i cisza.
4. Uczestnikom wycieczki zabrania się:
  • kąpieli w jakimkolwiek zbiorniku lub cieku wodnym,
  • posiadania zapałek, zapalniczek oraz niebezpiecznych narzędzi,
  • palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających.
  • Należy niezwłocznie poinformować kierownika wycieczki lub opiekuna o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach, dolegliwościach zdrowotnych lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką.
5. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek zapoznać  się  prawami i obowiązkami uczestnika wycieczki potwierdzając zapoznanie i akceptację tych zasad ( Regulamin uczestnika wycieczki– załącznik nr 9) własnoręcznym podpisem.
6. Wszelkie decyzje o zmianie programu wycieczki podejmuje, po konsultacji z opiekunami kierownik wycieczki.
§ 11
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

 1. Zasady podawania leków
  • Wszelkie podanie uczniom leku (w tym aspiryny, aviomarinu) wymaga pisemnej zgody przynajmniej jednego rodzica .
  • Jeżeli w czasie trwania wycieczki zostały przypisane leki należy uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu przez lekarza
2. Wycieczka autokarowa:
  • liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc,
  • 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika),
  • miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie),
  • przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia,
  • autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”,
  • kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy,
  • maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas przerwy w jeździe – zalecane 45 minut; 8 godzin,
  • postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach,
  • po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci,
  • obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (miały zapięte pasy, uczniowie nie poruszali się  po autokarze, siedziały  tyłem nie na oparciu, itd.),
  • planując wycieczkę należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników,
  • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.
3. Wycieczka piesza:
  • liczebność grupy do 30 uczniów – 2 opiekunów,
  • w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
  • uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
  • w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom,
  • w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach, opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu),
  • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie,
  • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.
4. Wycieczka w góry:
  • liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników,
  • wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników – dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna ona przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami, dla starszej młodzieży długość trasy może ulec wydłużeniu,
  • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu,
  • uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości) – ekwipunek należy zabrać w plecaku,
  • wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze,
  • kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła,
  • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub
  • przodownik turystyki górskiej
  • na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy.
5. Wycieczka rowerowa:
  • liczebność grupy - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób),
  • w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów;
  • wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową,
  • prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy,
  • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
  • odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m,
  • uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
  • opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,
  • uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę,
  • pierwszy i ostatni uczestnik kolumny powinien posiadać kamizelkę odblaskową,
  • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) ostatniego rowerzysty powinno być
  • przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.
6. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek na basen
  • Wycieczki na basen  mogą odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych, pod nadzorem ratownika wodnego.
  • Pod opieką 1 nauczyciela powinno być nie więcej niż 15 uczniów.
  • Podczas zajęć rekreacyjnych czy nauki pływania  z dziećmi, obecność ratownika i opiekuna  jest obowiązkowa.
§ 12
Procedury postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach

 1. Postępowanie w przypadku nagłej choroby
  • W przypadku nagłej choroby należy skontaktować się z rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o sposobie postępowania lub podania leków.
  • W przypadku nieustępowania objawów choroby trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, stosować się do wskazań lekarza oraz powiadomić o tym rodziców.
2. Bezpieczeństwo uczestników
  • Uczniowie nie mogą w żadnym przypadku pozostać bez opieki osoby dorosłej (kierownika lub opiekuna).
  • Nie wolno samej wypuszczać uczniów do miasta, nawet gdy przejście od miejsca zakwaterowania jest absolutnie bezpieczne. Należy kierować się zasadą: albo wszyscy udają się w określone miejsce (np. zakup pamiątek, słodyczy, napojów, itp.), albo udaje się część, ale zawsze pod opieką.
3. Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń
  • w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, należy ewakuować wszystkich uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
  • w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy lekarskiej,
  • w razie konieczności należy zaangażować służby ratunkowe, korzystając z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.
4. Postępowanie w sytuacji zaginięcia uczestnika wycieczki
  • w przypadku zaginięcia uczestnika (lub uczestników) wycieczki jeden z opiekunów poszukuje go w ostatnio zwiedzanym obiekcie,
  • reszta grupy czeka z drugim opiekunem w ustalonym miejscu.
5. Postępowanie opiekuna wycieczki w sytuacji zaistniałego przestępstwa
  • przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu),
  • zapewnić w miarę potrzeby pomoc pokrzywdzonym, jeśli taka okaże się niezbędna,
  • sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji,
  • jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków uwiarygodnić informację,
  • w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne,
  • nie nagłaśniać zdarzenia,
  • w przypadku braku wątpliwości co do faktu zaistnienia zdarzenia (o ile jest konieczne i możliwe) zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawców,
  • jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych pomieszczeniach,
  • ofiarę należy odizolować od sprawców,
  • udzielić wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym w zdarzeniu jeśli sytuacja tego wymaga,
6. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć,
  • odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia,
  • powiadomić o zdarzeniu policję,
  • wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta,
  • nie należy na własną rękę wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania, itp.,
  • nie należy dokonywać przeszukiwania teczek, toreb, kieszeni.
7. Postępowanie w sytuacji podejrzewania ucznia o znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, iż podczas wycieczki znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających należy podjąć następujące kroki:
  • odizolować ucznia od reszty grupy, ale ze względów bezpieczeństwa nie zostawiać go samego,
  • stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie uczestników wycieczki,
  • zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
  • zobowiązać rodziców lub prawnych opiekunów do niezwłocznego odebrania ucznia z miejsca wycieczki,
  • w przypadku gdy rodzice lub prawni opiekunowie odmawiają odebrania dziecka z wycieczki, a jest ono agresywne bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu i zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki zawiadamia najbliższą jednostkę policji,
  • w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia.
8. Postępowanie w sytuacji podejrzewania ucznia o palenie papierosów
W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, iż podczas wycieczki uczeń lub grupa uczniów pali papierosy lub namawia innych do palenia winny podjęte być następujące kroki:
  • odizolować ucznia (uczniów) od reszty uczniów, przeprowadzając ostrą i kategoryczną rozmowę, odbierając papierosy,
  • wzmóc szczególną uwagę i baczną obserwację ucznia lub grupy uczniów przez cały czas trwania wycieczki,
  • po powrocie z wycieczki poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców lub opiekunów ucznia,
  • poinformować uczniów o konsekwencjach podjętych przez władze szkoły w związku z zaistniałym wykroczeniem (zgodnie ze Statutem Szkoły).
§ 13
Zakończenie wycieczki

 1. Wycieczka kończy się po przyjeździe do miejsca zamieszkania w miejscu wyznaczonym przez organizatora lub umówionym z rodzicami i odebrania dziecka przez rodziców lub opiekunów.
 2. O zmianie godziny powrotu należy powiadomić rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Przynajmniej jeden z opiekunów wycieczki powinien pozostać w miejscu zakończenia wycieczki do czasu odbioru ostatniego uczestnika wycieczki.

§ 14
Rozliczenie i podsumowanie wycieczki

 1. W czasie wycieczki należy zbierać wszelką dokumentację dotyczącą wydatków. Następnie po powrocie trzeba dokonać bilansu kosztów, dokumentując je i rozliczając koszty -  z dyrektorem szkoły nie później niż tydzień od dnia powrotu ( załącznik nr 8), z rodzicami na najbliższym zebraniu lub  poprzez wiadomość  na e-dzienniku,
 2. Podsumowanie wycieczki - ocena wycieczki pod kątem stopnia realizacji założonych celów, wykonania zadań przez uczniów oraz zdobytych wiadomości i umiejętności, kierownik wycieczki zapisuje w dzienniku elektronicznym, w zakładce wycieczki – informacja o wycieczce, nie później niż tydzień od dnia powrotu.
§ 15
Postanowienia szczególne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Opiekun przed wycieczką musi skontaktować się z odwiedzaną instytucją w celu sprawdzenia możliwości przyjścia z młodzieżą i dostosowania się do wymogów sanitarnych opracowanych przez tę instytucję.
 2. W trakcie wycieczek obowiązują zasady postępowania związane z wprowadzonym w kraju reżimem  sanitarnym zgodnie ze wskazaniami GIS, MZ i MEN.
 3. W związku z sytuacją epidemiologiczną w wycieczce nie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia mógłby być zagrożeniem dla innych uczestników wycieczki –np. podwyższona temperatura i kaszel. W przypadku gdy kierownik wycieczki uzna, że sytuacja zdrowotna uczestnika może stanowić zagrożenie dla innych postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
§ 16
Dokumentacja wycieczki

 1. Dokumentację wycieczki szkolnej dla kierownika stanowią:
  • karta wycieczki z harmonogramem - załącznik nr 1/wydruk z e-dziennika – podbita i podpisana przez dyrektora
  • isty uczestników wycieczki -  załącznik nr 2/wydruk z e- dziennika podbita i podpisana przez dyrektora  
  • zgoda i oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) - załącznik nr 3 wydruk z e- dziennika
  • lista uczniów, którzy zostają w szkole - załącznik nr 4 /wydruk z e-dziennika
  • lista uczestników wycieczki ( ubezpieczenie) - załącznik nr 5/wydruk z e-dziennika
  • lista uczestników wycieczki z frekwencją w dniu wyjazdu - załącznik nr 6/wydruk z e-dziennika
  • rozliczenie finansowe wycieczki – załącznik nr 7
  • wniosek o przeprowadzenie kontroli pojazdu - załącznik nr 8
  • Regulamin uczestnika wycieczki

Dokumentacja wycieczki dla dyrektora szkoły
  • karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1/wydruk z e- dziennika
  • listy uczestników wycieczki – załącznik nr 2/wydruk z e- dziennika
  • lista uczniów, którzy zostają w szkole – załącznik nr 4 /wydruk z e-dziennika
  • lista uczestników wycieczki ( ubezpieczenie) załącznik nr 5/wydruk z e -dziennika
  • lista uczestników wycieczki z frekwencją w dniu wyjazdu-załącznik nr 6/wydruk z e-dziennika
  • rozliczenie finansowe wycieczki – załącznik nr 7
  • wniosek o przeprowadzenie kontroli pojazdu załącznik nr 8
Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Wróć do spisu treści