Regulamin dowozów i odwozów - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
 
Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów
szkół
z terenu Gminy WińskoZarządzenie Nr 871/2023
Wójta Gminy Wińsko  z dnia 30.08.2023 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu
Gminy Wińsko oraz ustalenia zakresu obowiązków kierowcy i opiekuna uczniów w trakcie
realizacji dowozu i odwodu


Na  podstawie  art.  32  ust.  5  i  art.  39  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021  r.  poz.  1082  z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt.  8  i  art.  31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z  późn.  zm.) oraz  Rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  6  maja  2021  r. w sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  z wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.U.  z  2021  r.  poz.  861  ze  zm.)  §25  pkt.  1    ppkt.  1,  pkt.  4 ppkt. 3 i 4.

Zarządzam, co następuje:  

§1
Ustala się:
1. Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Wińsko, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Zakres obowiązków kierowcy  i  opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwozu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2

Zobowiązuje  się  dyrektorów  szkół  do  zapoznania  rodziców  z  Regulaminem  dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Wińsko.

§4

Traci moc zarządzenie nr 316/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


              
Wójt Gminy Wińsko
Jolanta Krysowata - Zielnica
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 871/2023
z dnia 30.08.2023 r.


Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów
szkół z terenu Gminy Wińsko


1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Wińsko. Organizator dowozów określa  w  planie  dowozów  przystanki  dla  autobusów,  godziny  odjazdów  oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala listę uczniów dowożonych do szkoły.

2. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu  po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

3. Opiekun w autobusie jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie,  decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii pojazdu lub  wypadku.  Kierowca  autobusu  w  takim  przypadku  zobowiązany  jest  podejmować wspólnie  z  opiekunem  działania  zmierzające  w  pierwszej  kolejności  do  zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

4. W  przypadku  awarii  autobusu  przewożącego  uczniów  opiekun  sprawuje  opiekę  nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

5. Opiekun w autobusie ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

6. Uczniowie  dowożeni  autobusem  mają  obowiązek  przestrzegać  zasad  zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

7. W  autobusie  na  podstawie  listy  uczniów  dowożonych  do  szkół  sporządzonej przez dyrektora szkół,  prowadzona jest lista obecności uczniów, w której codziennie notowany jest fakt przejazdu ucznia odrębnie w drodze do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu.

8. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

9. Uczniom podczas jazdy zabrania się:
a) wsiadania lub wysiadania z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawania z miejsc, otwierania okien, zaśmiecania pojazdu,
c) zachowywania się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
d) żądania zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
e) rozmawiania z kierowcą.

  10. Opiekun w autobusie przekazuje uczniów dowożonych wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi –  wychowawcy,  dotyczy  to  dzieci           przedszkolnych  oraz  dzieci  klas I -VIII.

11. Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów od nauczyciela –  wychowawcy  i  wpuszcza ich do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem notując ich obecność.

12. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu     porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole.

13. Opiekunowie  w  autobusie  współpracują  z  dyrektorami  szkół  oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkół w zakresie: prawidłowej organizacji dowozów,  zapewnienia  uczniom  bezpieczeństwa,  poprawy  ich  zachowania  oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji.

14. Szkoła  ma  obowiązek  reagowania  zgodnie  z  zapisami  swojego  statutu  na  zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

15. Dyrektorzy  szkół  z  co  najmniej  siedmiodniowym  wyprzedzeniem  informują  pisemnie organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów  uczniów  związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione   z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są tym samymautobusem.

16. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodąszkoły i opiekuna.

17. Rodzice/opiekunowi prawni dziecka poniżej 7 roku życia zobowiązani są do jego odbioru z  przystanku  autobusowego.  W  przypadku  nieobecności  rodzica/prawnego  opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły skąd odbierają go w/w osoby.
18. Na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  z  wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 801 ze zm.) nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki ust i nosa. Za wyjątkiem osób określonych w §25 pkt. 4 ppkt. 3 i 4 w/w rozporządzenia.

19. Dziecko  nieposiadające  maseczki  nie  będzie  wpuszczane  do  autobusu.  Każde  środki ochrony osobistej zapewnia rodzic/opiekun prawny.

20. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez dyrektorów wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a) podczas trwania dowozów – opiekunowie; b) w innym czasie – organizator dowozów.Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 871/2023
z dnia 30.08.2023 r.


Zakres obowiązków kierowcy oraz opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwodu


1. Opiekun  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  uczniów  w  trakcie  wsiadania  do  lub wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną listę uczniów dowożonych (wsiadających) z danej miejscowości objętej trasą dowozu.

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z  opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu a mianowicie:
a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu,
b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi       i wychodzi na zewnątrz,
c) sprawdza,  czy  w  miejscu  wsiadania  nie  występują  jakiekolwiek  zagrożenia  dla wsiadających,
d) nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,
e) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca,
f) po  zamknięciu  drzwi  pojazdu  oraz  sprawdzeniu,  czy  zamknięte  są  drzwi  tylne  – awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,
g) w  trakcie  przejazdu  opiekun  na  bieżąco kontroluje  stan  ładu  i  bezpieczeństwa w  pojeździe  podejmując  skuteczną  interwencję  w  razie  jego  naruszenia.  W  razie konieczności,  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  opiekun  ma  prawo  do  podjęcia decyzji  o  zatrzymaniu  pojazdu  w  celu  przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższymmiejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
h) przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej,
i) w  trakcie  wysiadania  uczniów,  po  zatrzymaniu  się  pojazdu  opiekun  otwiera  drzwi pojazdu  i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,
j) nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą,
k) po  wyjściu  uczniów  opiekun  zajmuje  miejsce  w  pojeździe  i  daje  sygnał  kierowcy
w celu dalszej jazdy,
l) odpowiedzialność  i  podjęcie  obowiązków  opiekuna  rozpoczyna  się  z  chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym odwóz,
m)  po opuszczeniu  pojazdu przez uczniów,  opiekun  i  kierowca  dokonuje przeglądu jego wnętrza  i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba,  odzież  itp.)  przechowuje  znalezione  przedmioty  do  momentu  wyjaśnienia (oddania właścicielowi),
n) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w  trakcie  przewozu  oraz  pomimo  podjęcia interwencji, w celu  przywrócenia bezpieczeństwa  -  nie  przyniosła  ona  oczekiwanych  skutków,  opiekun  powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczeń jest dowożony,
o) prowadzi listę obecności uczniów, w której codziennie notowany jest fakt przejazdu ucznia odrębnie w drodze do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu.Druk oświadczenia do pobrania:


Wróć do spisu treści