Wewn. zasady oceniania - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
w Szkole Podstawowej w Wińsku


Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560,1669 i 2245)


Postanowienia ogólne

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania jest to zbiór zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności oraz postaw ucznia obowiązujących w danej szkole nastawionych na wspieranie ucznia.  

2. Stanowi podstawę przedmiotowych zasad oceniania.  

3. ZWO wspiera rozwój ucznia i umożliwia zastosowanie porównywalnych kryteriów w stosunku do wszystkich uczniów i przez wszystkich nauczycieli. Daje szansę każdemu uczniowi do osiągnięcia postępów w nauce w zależności od jego możliwości, talentu i zainteresowań.  

4.  Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania jest dokumentem, który:

  • opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych;
  • precyzuje sposób formułowania tych opinii w postaci oceny;
  • pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju i motywuje ich do dalszej pracy;
  • dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania  jest zgodny z:

  • Rozporządzeniem MEN  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019r.  poz. 373 );
  • Podstawą Programową.
  • Zapisami w Statucie Szkoły

Postanowienia szczegółowe

1. Każdy nauczyciel opracowuje szczegółowe zasady Przedmiotowych Zasad Oceniania swojego przedmiotu i zaznajamia z nimi swych uczniów i ich rodziców, poprzez udostępnianie PZO na stronie internetowej szkoły.

2. Wszelkie zmiany w przedmiotowych PZO dokonywane są przez nauczycieli przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego i wdrażane od września.

3. Skrót najważniejszych zasad z przedmiotowych PZO nauczyciel przedstawia uczniom na lekcji organizacyjnej we wrześniu. Zasady te mogą zostać wklejone do uczniowskich zeszytów.

Wróć do spisu treści