Regulamin w czasie pandemii - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Załącznik do ZARZĄDZENIA
NR XXVII/2021/SP
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŃSKU
z dnia 27 sierpnia 2021r.REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŃSKU  W CZASIE  STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2


I.
Przepisy ogólne

§1.
Regulamin organizacji  zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

§2.
W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.

§3.
Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§4.
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań on-line lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie on-line.

§5.
Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej.II.
Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym


§6.
Ogólna organizacja pracy szkoły

1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą dwoma wejściami:

    - uczniowie dojeżdżający – boczne wejście od boiska
     - uczniowie z Wińska – główne wejście szkolne
2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

3. Szkoła jest otwarta od godz. 7.00 – 16.00. Zaleca się przychodzenie do szkoły uczniów z miejscowości Wińsko  (z wyjątkiem dzieci świetlicowych) od 7.45 i opuszczenie szkoły niezwłocznie po skończonych zajęciach.

4. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrz/ zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 – załącznik nr 1

5. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu do szkoły czuwa wyznaczony pracownik szkoły, on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz.

6. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”.

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci ze szkoły muszą bezwzględnie dezynfekować ręce.

8. Do szkoły może wejść pojedynczo jeden rodzic z dzieckiem jedynie do wyznaczonego miejsca (żółto-czarna taśma na podłodze) przy wejściu głównym, które stanowi część wspólną. Rodzic/ opiekun musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta. Po wprowadzeniu dziecka do szkoły niezwłocznie opuszcza placówkę. Jeżeli przestrzeń wspólna jest zajęta, rodzic oczekuje przed wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu 1,5m.

9. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi  adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkola@spwinsko.pl, lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod numerem 71 389 80 29.

10. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres dlesko@spwinsko.pl, bglowiszyn@spwinsko.pl lub telefonicznie pod numerem 71 3898029, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

11. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły.

12. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych.

13. W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

14. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.

15. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

16. Zawiesza się/ogranicza się do odwołania funkcjonowanie sklepików oraz dystrybutorów. Uczniowie przynoszą picie  z domu.

17. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. Osoby trzecie wchodzą do szkoły zgodnie z procedurą Wchodzenie osób z zewnątrz na teren szkoły, która stanowi załącznik nr 2

18. Rodzice, opiekunowie  i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu  w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

19. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych oraz w miarę możliwości po wyjściu każdego ucznia, odpowiada za to dyżurujący na każdym piętrze pracownik niepedagogiczny. W czasie zajęć pracownik ten dezynfekuje także powierzchnie dotykowe w wyznaczonym dla siebie obszarze dyżuru.

20. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma  wejść nowa grupa uczniów, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

21. Pomieszczenia są  wietrzone na każdej przerwie.

22. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe: poręcze, wyłączniki światła, klamki.


§7.
Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie

1. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika musza założyć.

2. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1,5 m od drugiej osoby oraz założyć maseczkę. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.  

3. Zajęcia odbywają się w salach przedmiotowych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.  Dla uczniów klas 4-8 obowiązuje wejście na piętra szkolne klatką schodową nr 1 (ta bliżej holu), zejście z pięter klatką schodową  nr 2  (ta bliżej  kotłowni).

4. W salach lekcyjnych  zaleca się:
  • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m, lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
  • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.

5. Przed i po każdych zajęciach w klasopracowni  uczniowie myją ręce.

6. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk.

7. Jeżeli jest to możliwe, należy jak najczęściej organizować prowadzenie zajęć w klasach I-III, zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły.

8. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia; uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.

9. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.


§8.
Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach urzędowania, ustalonych przez dyrektora.

2. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

3. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczkach.

4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

5. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.


§9.
Zasady bezpiecznego zachowania w szatni

1. W boksie szatni uczniowie powinni zachowywać dystans i bezpieczeństwo.
2. Porządku pilnuje nauczyciel, z którym klasa ma ostatnie zajęcia, a rano wyznaczony przez dyrektora pracownik.


§10.
Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej

1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.

2. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.

3. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach, jak podczas zajęć szkolnych. Posiłki uczniowie jedzą przy stolikach wyznaczonych dla poszczególnych klas.

4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.

5. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.

6. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek.III.
Przygotowanie szkoły do pracy on-line


§ 11.
Platforma edukacyjna

1. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie on-line zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane z realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Edukacyjnej Moodle oraz ZOOM.

2. Kontakt z rodzicami będzie odbywał się za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan, telefonicznie lub mailowo.


§12.
Zadania wychowawców klas

1. Aby, w razie konieczności, usprawnić przejście szkoły na  pracę w trybie on-line, wychowawcy klas  w czasie pracy w reżimie sanitarnym zbiorą informacje dotyczące:
a) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
b) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z  
wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego,
c) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,
     
2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.

3. Wychowawca na platformie szkoły zakłada, bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.  

4. Wychowawcy omówią sposób komunikowania się w klasie z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby zorganizują  spotkania on-line tych nauczycieli.

5. Wychowawcy zorganizują w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, na którym przekażą informacje o zasadach pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym i omówią sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.

6. Spotkania z klasą on-line będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.IV. Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie online


§13.
Przepisy ogólne

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zadaniami.

3. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

4. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji, będą przekazywane nauczycielom.

5. Zajęcia on-line odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lekcji – lekcja on-line trwa 45 minut – w tym 30- 35  minut to spotkanie z uczniami na platformie, a 10 minut samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie zadania głównego, związanego z tematem zajęć.

6. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją z klasą na uzgodnionym portalu, platformie lub udziela uczniom konsultacji  – można kontaktować się z nim zgodnie z ustaloną na lekcji formą.

7. Nauczyciele klas I – III, prowadzący  zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

8. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line.

9. Nauczyciele  organizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę. Tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na odległość to załącznik nr 3.

10. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to:
1) udostępnianie zasobów biblioteki po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z bibliotekarzem i umówieniem się na wizytę w bibliotece, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
2) prowadzenie na platformie szkoły pokoju „Biblioteka”, w którym będą umieszczone ankiety czytelnicze, informacje biblioteczne, recenzje książek, konkursy czytelnicze, itp.

11. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania środków
    komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie w
    zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania w czasie
    przedłużającego się pobytu dzieci w domu.

12. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu nauczycielami prowadzącymi zajęcia przesyła materiały  w wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica adres.


§14.
Zadania nauczycieli

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia metodami pracy on-line i współpracują z uczniami według zasad PZO, dostosowanych do nauczania zdalnego.

2. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.

3. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców oraz przesyłają te informacje dyrektorowi szkoły w celu udostępnienia i sporządzenia harmonogramu – załącznik nr 4.


§15.
Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwację aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,  
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,  
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinarów i innych form komunikowania się on-line.
4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,  
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,  
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinarów i innych form komunikowania się on-line,
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,
5) testy on-line udostępnione na platformie MOODLE i innych platformach testowych,

3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły oraz Przedmiotowe Zasady Oceniania.

4. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych nauczyciel nawiązuje z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji i  w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań,  zadając uczniowi pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości. W czasie weryfikacji wiedzy po uzgodnieniu z nauczycielem mogą być obecni rodzice ucznia. Dopuszcza się możliwość konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem lub wychowawcą klasy.


§16.
Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.

2. Harmonogram konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej szkoły i platformie MOODLE.

3. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w Harmonogramie godzinami konsultacji, w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcj.

4. Konsultacje odbywają się w formie:
1) telefonicznej (za zgodą nauczyciela),
2) mailowej,
3) na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym,  
4) w czasie wideokonferencji,
5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem.


§17.
Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach

1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji.

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji  wyznaczonych w tygodniowym planie  zajęć.


§18.
Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
1) w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,
2) biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu - obecność może być zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym.

2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez:
1) Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i wypełniane uwag dotyczących aktywności uczniów.


§19.
Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji on-line

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone on-line przez pracowników szkoły przy użyciu komunikatorów mogą być rejestrowane, jeśli nauczyciel został o tym poinformowany i wyraził na to pisemną zgodę.
2. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej zgody.
3. Zajęcia on-line prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji
Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób postronnych jest możliwa tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania wypowiedzi oraz robienia zdjęć innym uczniom podczas lekcji.
5. Obowiązuje zakaz udostępniania linków z dostępem do lekcji osobom postronnym.
6. Na lekcje on-line należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym przez nauczyciela czasie.
7. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp do podręczników, zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji z danego przedmiotu.
8. Należy zadbać o to, aby w pokoju było cicho – należy poinformować najbliższych o mającej odbyć się lekcji, by uniknąć ewentualnego przeszkadzania w toku zajęć.
9. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt oraz programy, z których nie korzystamy w trakcie lekcji, aby nie rozpraszały uwagi.
10.Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnej klasy.
11. Spotkanie rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel.
12. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez powodu.
13. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamery. Kamery obowiązkowo są włączone przy odpowiedzi ucznia
14. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję.
15. Tylko nauczyciel ma prawo wyłączyć mikrofon innym uczestnikom lekcji.
16. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji, zajęciami lub problemami technicznymi.
17. W trakcie zajęć należy stosować się do zasad i reguł ustalonych z nauczycielem prowadzącym lekcję. Uczestnictwo i aktywność w czasie zajęć stanowi element do oceniania z przedmiotu i oceniania z zachowania.
18. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w czasie pracy on-line i zdalnej należy gromadzić w utworzonych do tego celu katalogach, oddzielnych dla poszczególnych przedmiotów i traktować tak, jak notatki w zeszycie przedmiotowym.
19. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe.


§20.
Przepisy końcowe

1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIZ i MZ – załącznik nr 5.

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar przewidzianych w Statucie Szkoły.


Załączniki:Załącznik nr 3
Wróć do spisu treści